Rekrutacja

1. Zainteresowana współpracą Dyrekcja Szkoły, kieruje pisemną prośbę do JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego dotyczącą objęcia patronatem szkoły lub klasy.

Dokument należy przesłać na adres: Biuro Rektora adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków lub mailowo na adres: rector@urk.edu.pl

 

2. Po uzyskaniu zgody JM Rektora, następuje podpisanie umowy patronackiej pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym a Szkołą.

 

3. Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego w porozumieniu ze szkołami zainteresowanymi zajęciami Uniwersytetu dla Młodzieży, ustala szczegóły organizacyjne, ich tematykę, terminy zajęć oraz liczebność grup.

 

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu dla Młodzieży jest dokonanie przez zainteresowaną szkołę zgłoszenia w terminie ustalonym przez organizatora.

 

5. Młodzież uczestniczy w zajęciach Uniwersytetu dla Młodzieży pod opieką opiekunów.

 

6. Uniwersytet dla Młodzieży prowadzi zajęcia w cyklach semestralnych.

 

7. Zajęcia w ramach Uniwersytetu dla Młodzieży obejmują wykłady, ćwiczenia, zwiedzanie laboratoriów i stacji doświadczalnych.

 

8. Ramowy plan zajęć Uniwersytetu dla Młodzieży ustalany i określany jest indywidualnie na każdy rok akademicki.

 

9. Zajęcia prowadzone w ramach Uniwersytetu dla Młodzieży są bezpłatne.

 

10. Szkoła w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy zobowiązuje się do:

 

a) czynnego promowania Uczelni, zwłaszcza w środkach masowego przekazu oraz tablicach ogłoszeniowych i stronach internetowych Szkoły. Materiały promocyjne zapewni na własny koszt Uczelnia;

 

b) udzieleniu pomocy Uczelni w realizacji studenckich praktyk pedagogicznych;

 

c) prezentowania uczniom Szkoły oferty naukowo-dydaktycznej Uczelni.

 

 

 

Materiały do pobrania:

Identyfikacja wizualna

 

 

Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego
w Krakowie
Al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 51 75
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR